Wat is een consultatie?

Als zorgprofessionals vastlopen met een cliënt en geen perspectief meer zien, kunnen zij bij het CCE een consultatie aanvragen. We komen alleen in actie als een probleem vanuit de reguliere zorg niet kan worden opgelost. De cliënt zelf, familie of vertegenwoordigers kunnen ook een consultatie aanvragen, bij voorkeur in samenspraak met de zorginstelling. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Het CCE gaat met zorgprofessionals en anderen op zoek naar verklaringen voor het probleemgedrag en naar mogelijkheden om de situatie van de cliënt te verbeteren.

 

Het gaat om mensen die langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig hebben, in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, het (speciaal) onderwijs en de ouderenzorg. Jaarlijks doet het CCE circa 1.300 consultaties voor cliënten in de langdurige zorg.

 

Het CCE neemt de zorg niet over, maar is tijdelijk en aanvullend betrokken als onafhankelijk adviseur van zorgprofessionals. Voor iedere situatie zetten wij deskundigheid op maat in. Daarvoor put het CCE uit een goed ontwikkeld netwerk van deskundigen. Zij zijn bekend met de specifieke problemen en de context waarin de cliënt zich bevindt. Dit is belangrijk omdat de wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving vaak bepalend is voor het ontstaan en in stand houden van probleemgedrag.

 

Tijdelijk betrokken als onafhankelijk adviseur

De betrokkenheid van het CCE eindigt als zorgprofessionals weer voldoende mogelijkheden hebben om zelf de kwaliteit van bestaan van de cliënt te verbeteren of op peil te houden. Kwaliteit van bestaan staat voor zoveel mogelijk autonomie, ontwikkelingsmogelijkheden en een goede sociale omgeving die past bij wat een cliënt aankan.

 

Bij een consultatie geven onze deskundigen advies op maat aan zorgprofessionals over de mogelijkheden om ernstig probleemgedrag van de cliënt te beperken of voorkomen. Doel is de handelingsbekwaamheid van zorgprofessionals te vergroten en de situatie van cliënten te verbeteren.


Onze consulenten zijn specialisten zoals orthopedagogen, psychologen, artsen, verpleegkundigen en psychiaters. Zij zijn niet in dienst van het CCE, maar worden tijdelijk ingeschakeld op basis van hun deskundigheid. Zij zijn onafhankelijk, komen van buiten de betrokken instelling en kunnen met een frisse en brede blik naar vastgelopen situaties en het probleemgedrag van de cliënt in zijn context kijken.

 

Tijdelijk en aanvullend

Het belang van de cliënt staat in consultaties altijd voorop. Consulenten werken nauw samen met de zorgprofessionals. Ook familie en andere betrokkenen bij de cliënt vormen een belangrijke gesprekspartner.

Uitgangspunt voor hun advies is dat zorgprofessionals zelf weer verder kunnen met een cliënt. Het CCE kan ook helpen bij de uitvoering ervan. Een consultatie is altijd tijdelijk en aanvullend op de bestaande zorgverlening.

 

Geen kosten

We werken aanvullend op de bestaande hulp door zorgprofessionals. Bij ingewikkelde problemen kan het CCE ook een second opinion geven: een tweede mening over de beeldvorming van de cliënt ('Wie is de cliënt en wat heeft hij of zij nodig?'). Aan onze consultaties zijn voor aanvragers geen kosten verbonden.

 

Second opinion

Consulenten kunnen ook worden ingezet als er voor een cliënt met een complexe zorgvraag een second opinion wordt gevraagd. We onderzoeken dan wie de cliënt is en wat hij of zij nodig heeft. Door te observeren, het dossier te bestuderen, de sterke en zwakke kanten te analyseren kom je tot een beeldvorming. Wij geven dan een advies en bespreken dat met alle partijen.

 

Lees verder: voor wie wij consultaties doen