Wat is een consultatie?

Als zorgprofessionals vastlopen met een cliënt en geen handelingsperspectief meer zien, kunnen zij bij het CCE een consultatie aanvragen. De cliënt zelf, familie of vertegenwoordigers kunnen dat ook doen, bij voorkeur in samenspraak met de zorginstelling. We nemen de zorg niet over, maar zijn tijdelijk betrokken als onafhankelijk adviseur van zorgprofessionals.

 

Netwerk van deskundigen 

Voor iedere situatie zetten wij deskundigheid op maat in. Daarvoor put het CCE uit een goed ontwikkeld netwerk van deskundigen. Zij zijn bekend met de specifieke problemen en de context waarin de cliënt zich bevindt. Dit is belangrijk omdat de wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving vaak bepalend is voor het ontstaan en in stand houden van probleemgedrag.

 

Onze consulenten zijn specialisten zoals orthopedagogen, psychologen, artsen, verpleegkundigen en psychiaters. Zij zijn niet in dienst van het CCE, maar worden tijdelijk ingeschakeld op basis van hun deskundigheid. 

 

Tijdelijk betrokken

De betrokkenheid van het CCE eindigt als zorgprofessionals en familie weer voldoende mogelijkheden hebben om zelf de kwaliteit van bestaan van de cliënt te verbeteren of op peil te houden. Het CCE kan ook helpen bij de uitvoering van het advies. Een consultatie is altijd tijdelijk en aanvullend op de bestaande zorgverlening.

 

Multidisciplinair

Juist omdat het CCE zich uitsluitend bezighoudt met complexe problemen, worden deze multidisciplinair benaderd: vanuit verschillende invalshoeken en specialismen. De ervaringen uit consultaties leren ons hoe probleemgedrag vaak het resultaat is van de wisselwerking tussen de (kwetsbare) cliënt en zijn omgeving. Aandacht voor de context waarbinnen de zorg verleend wordt, is in onze ogen dan ook noodzakelijk.

 

Geen kosten

Aan onze consultaties zijn voor aanvragers geen kosten verbonden. Het CCE krijgt hiervoor subsidie van de overheid.

 

Second opinion

Consulenten kunnen ook worden ingezet als er voor een cliënt met een complexe zorgvraag een second opinion wordt gevraagd. We onderzoeken dan wie de cliënt is en wat hij of zij nodig heeft. Door te observeren, het dossier te bestuderen, de sterke en zwakke kanten te analyseren kom je tot een beeldvorming. Wij geven dan een advies en bespreken dat met alle partijen.

 

Lees verder: voor wie wij consultaties doen