Wat kunt u verwachten van een consultatie?

Voor cliënten, naasten en zorgprofessionals zijn er geen kosten verbonden aan een consultatie. Dat betekent uiteraard niet dat onze inzet vrijblijvend is.
We verwachten medewerking van alle betrokkenen. 

 

Oriënterend gesprek

De coördinator van het CCE is de contactpersoon voor de consultatie en heeft de regie over het proces. Deze legt contact met de zorginstelling of andere betrokken zorgprofessionals, cliënt(vertegenwoordiger), familie en naasten. Aan de hand van het eerste oriënterende gesprek brengt de coördinator de aard, ernst en complexiteit van de situatie in kaart. Hij of zij bepaalt of extra deskundigheid nodig is en zo ja, welke. Daarop baseert de coördinator de keuze voor het inschakelen van een of meer externe consulenten. Deze consulenten hebben specifieke kennis en ervaring vanuit diverse disciplines. Het CCE zet hen tijdelijk in voor een consultatie.

 

Extra deskundigheid toevoegen aan bestaande zorgverlening

Het CCE verleent zelf geen zorg en neemt de zorg niet over. De zorgprofessional blijft verantwoordelijk voor de zorg aan de cliënt. Wij voegen tijdelijk extra deskundigheid toe aan de bestaande zorgverlening. De consultatie start zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen zes weken nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden. Voor iedere consultatie maakt het CCE apart afspraken met alle betrokkenen over het vervolg.

 

Advies op maat

De CCE-consulent analyseert de situatie van de cliënt en brengt advies uit aan de zorgprofessional. Het advies baseert de consulent onder meer op gesprekken met de betrokkenen, analyse van de beschikbare dossiers en observatie van de cliënt in zijn eigen omgeving. Consulent(en) en coördinator bespreken het advies met de betrokken personen. 

 

Op basis van het advies maken zorgprofessionals en betrokkenen een plan van aanpak om de situatie van de cliënt te verbeteren. Dit gebeurt vaak in samenwerking met de consulent. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de deskundigheid die aanwezig is in de zorginstelling. Dit is ook het moment om afspraken te maken over het vervolg van onze betrokkenheid. De inzet van het CCE kan worden beëindigd of een vervolg krijgen bij de uitvoering van het advies.

 

Uitvoering van het advies

Bij de uitvoering van het plan van aanpak in de instelling kan het CCE een rol spelen in de ondersteuning. Zo kan de consulent beschikbaar blijven om mee te denken.

 

Ook is het mogelijk om tijdelijk een casemanager in te zetten om medewerkers op de werkvloer te begeleiden om een situatie te veranderen. De tijd die nodig is voor de uitvoering van het advies varieert en is afhankelijk van de cliënt en de omstandigheden. 

 

Evaluatie

Elk consultatietraject evalueren we met de zorgprofessional en andere betrokkenen. Met deze evaluatie stellen we in elk consultatietraject vast of de gewenste veranderingen zijn gerealiseerd. Die veranderingen hebben betrekking op de cliënt en zijn omgeving. Afhankelijk van het verloop wordt de consultatie voortgezet of beëindigd. Bij een vervolg van de consultatie worden nieuwe afspraken gemaakt over de betrokkenheid van het CCE. Het accent van de evaluatie ligt op het leren van en met elkaar. De resultaten uit evaluaties gebruiken wij om consultaties verder te ontwikkelen.

 

Afsluiting

Als de consultatie is afgerond of als betrokkenen om andere redenen besluiten om de samenwerking te beëindigen, wordt deze afgesloten. Er vindt altijd een afrondend gesprek plaats met de betrokken personen.

Duur consultatie

In de praktijk neemt een consultatietraject drie maanden of langer in beslag. De duur is afhankelijk van de vraag en de complexiteit van de situatie. Bepalend voor de tijd is ook of het alleen om een advies gaat of ook om de uitvoering van een advies.