Audit Kind gedrag

Audit Prestaties VG Kind gedrag (H818 en H822)

Sinds 2013 kunnen zorgaanbieders met kinderdagcentra de prestaties VG kind gedrag H818 en H822 leveren. Deze prestaties zijn bedoeld voor kinderen met (zeer ernstige) verstandelijke beperkingen en blijvende zwaarwegende gedragsproblematiek. Als gevolg van hun beperkingen kunnen zij niet deelnemen aan gewoon of speciaal onderwijs.

 

H818 betreft begeleiding van deze doelgroep en H822 behandeling van deze doelgroep. Een beschrijving van deze prestaties en het daaraan gekoppelde tarief is terug te vinden in de NZa-beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg’.

 

Om deze prestaties te kunnen leveren, is een positief CCE-advies nodig. Om tot dit advies te komen zal het CCE op aanvraag auditen.

 

Werkwijze en aanvraag

De procedure die door de zorgaanbieder, het zorgkantoor en het CCE doorlopen moet worden staat beschreven in het document Werkwijze CCE-advies betreffende prestaties VG kind gedrag H818 / H822, 2019.

 

Een CCE-audit inclusief adviesrapportage voor twee of meer kinderen kost € 1.995,00 per locatiebezoek. Onder een locatie wordt verstaan het KDC-gebouw waar de kinderen die het betreft begeleiding of behandeling krijgen. Indien er sprake is van een aanvraag voor één kind binnen een KDC is er minder tijd nodig voor de audit. De kosten bedragen in dat geval € 1250 (prijspeil 2019).

 

Aanmeldingsformulier Audit Kind Gedrag

 

De audit

De audit bestaat uit drie onderdelen:

 

 1. Observaties, bijvoorbeeld ten aanzien van de ruimte waarbinnen de begeleiding/ behandeling plaatsvindt;
 2. Documentenaudit, waaronder het steekproefsgewijs doornemen van cliëntendossiers, begeleidingsplannen en relevante registraties;
 3. Het voeren van afzonderlijke auditgesprekken met tenminste de volgende functionarissen:
  • degene die de locatie aanstuurt waar het dagprogramma wordt geleverd;
  • de gedragskundige;
  • de persoonlijke begeleider.

 

Bij de audit onderzoeken de auditoren tenminste de volgende thema’s:

 

 1. De cliëntgroep waarvoor de prestaties worden aangevraagd en de zorgvragen van deze cliënten.
 2. De vertaling van deze zorgvragen naar passende doelen en programma-activiteiten.
 3. De inzet van middelen, mensen en methodieken ten behoeve van de cliënten, de doelen en de dagprogramma’s.
 4. Meten van voortgang en realisatie van zorgdoelen, meten van effectiviteit van uitgevoerde therapieën en programma-activiteiten.
 5. Doorvoeren van aanpassingen, verbeteringen etc. naar aanleiding van MDO’s, evaluaties, effectmetingen, cliëntwaardering, etc.

 

Kinderdagcentra in beeld

In de notitie 'Kinderdagcentra in beeld' leest u wat het CCE is tegengekomen bij de audits in het kader van de beleidsregels H818 en H822.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het CCE kantoor in je regio.