Meerzorg aanvragen tijdens consultatietraject

Meerzorg verkorte procedure (MVP) is per 1-1-2017 vervallen. 

Als de aanvraag Meerzorg onderdeel uitmaakt van een lopend consultatietraject dan kan de betrokken CCE-coördinator de afweging maken om zelf het Meerzorgadvies af te geven. In die situaties wordt er afgezien van het gebruikelijke Meerzorgadviesgesprek door twee CCE-functionarissen ter plaatse en vervalt de daarbij behorende factuur. Onder aan deze bladzijde leest u de betreffende uitgangspunten.

 

Bovenstaande is vooral van toepassing bij nieuwe aanvragen Meerzorg, waarbij de Meerzorg met name als doel heeft om de adviezen uit het lopende consultatietraject te implementeren.

 

Daar waar het gaat om een verlenging van Meerzorg die al loopt tijdens het consultatietraject, zal de link met (de adviezen uit) het consultatietraject minder direct zijn. Zoals gebruikelijk is dan een Meerzorgadviesgesprek door twee CCE-functionarissen ter plaatse nodig, inclusief de daarbij behorende factuur.

 

Uitgangspunten

  • Als een zorgaanbieder een aanvraag overweegt tijdens een lopend consultatietraject, bespreekt deze dit met de betrokken CCE-coördinator.
  • Er is overeenstemming over de aanvraag tussen zorgaanbieder, wettelijk vertegenwoordiger en betrokkenen vanuit CCE (coördinator, consulent en casemanager).
  • Coördinator zelf dient goed (direct) zicht te hebben op cliënt en zijn context.
  • De aanvraag Meerzorg vindt plaats ná het adviesgesprek en vóór de eindevaluatie van het consultatietraject.
  • Het is een optie dat de coördinator onder deze uitgangspunten zelf het Meerzorgadvies afgeeft; het is geen recht of plicht.
  • Het consultatietraject vindt intramuraal plaats binnen de GZ, GGZ of VV.
  • Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er consultatietrajecten bij het CCE aangevraagd worden met als doel Meerzorg aan te vragen.