Regeling Meerzorg

Soms biedt het best passende zorgprofiel voor een cliënt te weinig mogelijkheden om de extra zorg te krijgen die noodzakelijk is. Dan biedt de regeling ‘Meerzorg’ binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) uitkomst. Deze regeling maakt het mogelijk om aanvullende zorg te financieren voor cliënten die deze nodig hebben.

Per 1 januari 2019 is de regeling ‘Meerzorg’ aangepast. Dit is gebeurd naar aanleiding van de resultaten van experimenten ermee binnen de intramurale zorg (zorg binnen instellingen). Die experimenten vonden sinds 2015 plaats onder de noemer ‘Proeftuinen’, en hadden tot doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van bestaan, van cliënten met Meerzorg.

 

Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2019

De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe regeling die op 1 januari 2019 ingaat, ten opzichte van de vorige regeling Meerzorg zijn:

  • Naast individuele meerzorg is het nu ook mogelijk om groepsmeerzorg aan te vragen. Bijvoorbeeld in een situatie waar twee of meer cliënten binnen een groep Meerzorg nodig hebben.
  • Meer dan voorheen wordt er niet alleen naar de individuele cliënt gekeken, maar ook naar de context waarbinnen hij of zij verblijft. Denk daarbij aan de leefomgeving, aan de samenstelling van de groep, de daginvulling van de cliënt, maar ook aan de deskundigheid van begeleiders en de organisatiecultuur van de zorginstelling.
  • Het is nu mogelijk om Meerzorg flexibeler in te zetten. Naast extra zorg in de vorm van meer begeleiding kunnen bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, intervisie en/of coaching van personeel (gerelateerd aan de Meerzorg) aangeboden worden. Ook kan Meerzorg worden ingezet om een beter passende omgeving voor meerdere cliënten samen te realiseren.
  • De beoordeling van meerzorgaanvragen gebeurt niet door het CCE maar door de zorgkantoren. Zij beslissen over de toekenning van budget en looptijd. Wanneer Meerzorg wordt toegekend en er is sprake van probleemgedrag schakelt het zorgkantoor bij een deel van de (groepen) cliënten het CCE in voor twee ontwikkelgesprekken.

 

Rol van het CCE bij Meerzorg

Het CCE heeft een inhoudelijke rol. Samen met betrokken professionals, cliënten en/of verwanten en zorgkantoor, geeft CCE inhoud aan de zogenoemde ‘ontwikkelgesprekken’. Deze gesprekken zijn gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg, en daarmee de kwaliteit van bestaan van cliënten. Vanuit een gezamenlijk geformuleerd perspectief worden doelen gesteld en gekeken hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Het is overigens ook mogelijk dat een bepaald thema centraal staat in deze gesprekken. De ontwikkelgesprekken beslaan twee dagdelen en worden binnen een jaar gevoerd. Het CCE neemt met twee deskundigen eraan deel. De werkvormen die gehanteerd worden passen binnen de context van de meerzorgaanvraag. Zorgaanbieders betalen voor de twee ontwikkelgesprekken € 2.600,00.

 

Integrale tekst Regeling Meerzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de beleidsregel Meerzorg aangepast. Op basis daarvan hebben de zorgkantoren de regeling Meerzorg gewijzigd. De tekst van deze gewijzigde regeling is te lezen via de link: Voorschrift zorgtoewijzing 2019.

 

Aanvragen en informatie

Het aanvragen van Meerzorg verloopt altijd via het zorgkantoor. Neem contact op met het zorgkantoor in je regio als je Meerzorg wil aanvragen of wanneer je er meer over wil weten.

Heb je vragen over de rol van het CCE bij Meerzorg dan kun je terecht bij het CCE in je regio.