‘Overal speelt de organisatiecontext’

Context InzichtEerste ervaringen uit het project ‘Inzicht in Context’

‘Overal speelt de organisatiecontext. Die context is vaak veel breder dan je aanvankelijk denkt.’ Deze reactie van een deelnemer aan het project Inzicht in Context onderstreept het belang van factoren in de context. Deze zijn van invloed op het ontstaan en in stand houden van probleemgedrag bij cliënten. Organisatiefactoren zoals visie, cultuur, ondersteuningsklimaat, samenstelling van teams, multidisciplinair samenwerken en fysieke omgeving kunnen een rol spelen. In het project Inzicht in Context onderzoeken we welke organisatiepatronen een rol spelen in relatie tot het probleemgedrag van cliënten en hoe we deze kunnen beïnvloeden.

 

Samenwerken met instellingen

Het project Inzicht in Context is een samenwerkingsverband tussen zes instellingen in de gehandicaptenzorg – De Twentse Zorgcentra, ’s Heeren Loo, Prisma, Reinaerde, SOVAK en Zuidwester – en het CCE. Het doel van het project is het verkrijgen van inzicht in de rol die organisatiepatronen spelen in relatie tot de ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Dit inzicht wordt verkregen door afgeronde en lopende consultaties te onderzoeken en te kijken naar de rode draden die zich hierin aftekenen. De verwachting is dat inzicht in organisatiepatronen die een effectieve omgang met probleemgedrag belemmeren of juist bevorderen uiteindelijk leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van cliënten.

 

Met elkaar terugkijken op een consultatie geeft erkenning: Mijn perspectief is dus maar een van de vele perspectieven, er zijn heel veel verschillende manieren om naar een situatie te kijken, het heeft met veel meer te maken dan met mij alleen.’

 

Consultaties onderzoeken

Binnen iedere instelling is een projectgroep samengesteld met betrokkenen van de instelling en het CCE. Deze projectgroep onderzoekt afgeronde en lopende consultaties en probeert de organisatiepatronen boven tafel te krijgen. Bij iedere consultatie die wordt onderzocht, worden ook directbetrokkenen van de instelling en het CCE gevraagd om mee te onderzoeken. Het onderzoek naar de afgesloten consultaties is inmiddels afgerond. Dit wil zeggen dat er in totaal 19 consultaties (ongeveer drie per instelling) zijn besproken met behulp van een gespreksmethode. Van ieder gesprek is een verslag gemaakt. Op basis van deze verslagen is de projectgroep van een instelling de rode draden aan het analyseren. Dit gebeurt ook over alle instellingen heen. Dat leidt tot interessante inzichten, die dit najaar worden opgenomen in een tussenrapportage.

 

Naast de inzichten die binnen de instellingen en landelijk worden opgedaan, vloeit de meerwaarde van het project voort uit de leerervaringen van de deelnemers. Het is waardevol om met elkaar te reflecteren op het werk en het functioneren van de organisatie in relatie tot het probleemgedrag van cliënten.

 

'De betrokkenen bij een casus hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Je werkt allemaal heel hard aan een oplossing. Iedereen werkt vanuit verschillende eilandjes zonder verbinding met elkaar.'

 

Inzicht in organisatiecontext

De focus in het project ligt nu op lopende consultaties. Dit wil zeggen dat de projectgroep van iedere instelling bij twee of drie lopende consultaties meekijkt naar de rol die de organisatiecontext speelt in de ondersteuning aan cliënten met probleemgedrag. Dit leidt tot nieuwe inzichten die zoveel mogelijk worden toegepast in de aanpak van die specifieke consultatie. De ervaren effecten hiervan worden zo goed mogelijk in kaart gebracht om meer te leren over wat in de organisatiecontext (niet) werkt om probleemgedrag te verminderen. Het onderdeel met de lopende consultaties duurt tot eind 2018. De resultaten van de lopende consultaties worden toegevoegd aan de analyse van de rode draden. Zo ontstaat er een stevig inzicht in de organisatiecontext op het niveau van iedere instelling en over alle instellingen heen. Maar zover is het nog niet. In de tussentijd zult u nog regelmatig van ons horen!
   

'De functie van teamleider is cruciaal in het proces.
Deze is een belangrijke schakel naar het team van begeleiders. 
De rol van teamleider wordt in de praktijk heel verschillend ingevuld.'

 

Promotieonderzoek

Naast het project is er ook een promotieonderzoek waarin de organisatiecontext in de gehandicaptenzorg wordt onderzocht. Door middel van literatuurstudie, interviews, observaties en andere methoden wordt een diepgaand inzicht in de organisatiecontext verkregen. In het project worden inzichten uit het promotieonderzoek gebruikt en vice versa. In de komende jaren verschijnen diverse wetenschappelijke publicaties in het kader van het promotieonderzoek.

 

Het Project Inzicht in Context maakt deel uit van een meerjarig expertiseproject om de overdracht van de werkwijze en expertise van het CCE te intensiveren. Het CCE heeft daarvoor het initiatief genomen in samenspraak met het ministerie van VWS. Het project bestaat uit vier deelprojecten die elkaar aanvullen en versterken.


Naar overzicht