Hoe gaan wij om met privacy?

Voor het CCE is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Hoe we dat doen staat in ons privacyreglement. In de bijlage van het privacyreglement worden de bewaartermijnen toegelicht. Daarnaast is er een Brochure privacyreglement voor de cliënt. 

 

Hoe het CCE omgaat met privacy bij adviesaanvragen 

Doelstelling CCE

Professionals en anderen kunnen bij het CCE terecht voor expertise en advies over ernstig probleemgedrag. Het CCE behandelt onder andere adviesaanvragen van zorginstellingen, cliëntvertegenwoordigers of andere aanmelders. Ook behandelt het CCE aanvragen voor Meerzorgadvies.

 

Doel en rechtsgrond verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt opdat het CCE een adviesaanvraag en/of meerzorgadviesaanvraag kan behandelen.

 

Wie verwerkt persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt door het CCE. Dit houdt ook in dat persoonsgegevens worden gedeeld met de betrokken behandelaren en de betrokken instanties. Ook (eventuele) andere medewerkers kunnen persoonsgegevens verwerken.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen en strafrechtelijke gegevens zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming. Het CCE verwerkt voor de uitvoering van zijn taken bijzondere persoonsgegevens.

Meer informatie over persoonsgegevens is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens .

 

Vertrouwelijkheid persoonsgegevens

Het CCE behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het CCE bewaart dossiers nog 15 jaar na beëindiging van de consultatie conform de WBGO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

 

Klacht over verwerking persoonsgegevens

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerkingen van je persoonsgegevens door het CCE bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Functionaris gegevensbescherming

Het CCE heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). Deze houdt toezicht op de naleving van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en beantwoordt vragen over de AVG. De FG is te bereiken via 088 - 44 66 100.

 

Hoe het CCE omgaat met privacy bij verzending van nieuwsbrief en uitnodigingen

Het kan zijn dat je gegevens in ons relatiebestand staan. Bijvoorbeeld omdat je bij een consultatie betrokken bent (geweest). Of omdat je je geabonneerd hebt op onze nieuwsbrief. We gebruiken je gegevens om je deze nieuwsbrief toe te sturen en/of om je uit te nodigen voor evenementen die we organiseren. De gegevens gebruiken we niet voor andere doeleinden. 


Mocht je geen prijs stellen op toezending van onze nieuwsbrief en uitnodigingen, dan kun je je afmelden.