Veel gestelde vragen

CCE
Hoe is het CCE ontstaan?

Eind jaren tachtig stond er een foto in de krant die grote maatschappelijke beroering veroorzaakte. De foto was van Jolanda Venema, een verstandelijk beperkte jonge vrouw. Ze was vastgeketend omdat niemand meer wist hoe om te gaan met haar extreme probleemgedrag. Naar aanleiding hiervan riep de overheid in 1989 Consulententeams in het leven. Deze teams hadden tot taak om instellingen voor mensen met de verstandelijke beperking te adviseren over en te ondersteunen bij de zorg voor cliënten met ernstig probleemgedrag. Uit deze Consulententeams is het CCE ontstaan.

 

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is sinds 2003 de nieuwe naam voor deze Consulententeams. De naamsverandering is niet zonder reden. Naast consultatie (raadpleging) richt het CCE zich ook op het bundelen en verspreiden van expertise (kennis). Beide taken gaan hand in hand. Het zijn immers de vragen uit de zorgpraktijk die de aanzet geven tot het ontwikkelen van nieuwe kennis. Het CCE geeft op zijn beurt deze nieuw ontwikkelde kennis door aan zorgprofessionals in het werkveld.

In welke zorgsectoren is het CCE actief?

Het CCE is actief in alle sectoren van langdurige zorg. De dienstverlening is gericht op complexe zorgvragen met ernstig probleemgedrag in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), de jeugdhulp en het speciaal onderwijs. 

Voor wie is het CCE er?

Het CCE richt zich op mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben. We zijn actief voor cliënten in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleging, verzorging en thuiszorg. Daarnaast doen ook mensen in het speciaal onderwijs en de jeugdhulp een beroep op het CCE. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel, een ernstige meervoudige beperking, psychiatrische of gedragsproblemen. Er is vaak sprake van meerdere problemen of aandoeningen tegelijkertijd in combinatie met ernstig probleemgedrag. Voor het CCE is het niet van belang wie de zorg voor de betrokken cliënt financiert. We zijn er voor mensen met een blijvende stoornis of beperking, onafhankelijk van waar zij verblijven of wie de zorg verleent.

Wat is de meerwaarde van het CCE voor de zorg?
  • Het CCE komt in actie als reguliere zorgprofessionals geen handelingsperspectief meer hebben. We zijn er voor mensen van wie de kwaliteit van bestaan ernstig onder druk staat;
  • Het CCE kan snel kennis en ervaring mobiliseren uit het hele land via een veelzijdig en uitgebreid netwerk van deskundigen;
  • Het CCE komt naar de cliënt en de zorgprofessional toe en is tijdelijk en aanvullend betrokken totdat er nieuw perspectief is en de zorgprofessionals weer zelf verder kunnen met de zorgverlening;
  • Het CCE heeft een brede blik en expertise in alle sectoren van langdurige zorg.
  • Via het CCE kunnen financiële middelen aangevraagd worden voor de uitvoering van adviezen;
  • Het CCE signaleert knelpunten in de zorg en brengt die onder de aandacht bij het ministerie van VWS.
Wat betekent consultatie precies?

Consultatie betekent letterlijk 'raadpleging'. De consultatievrager raadpleegt een deskundige (consulent of casemanager) voor hulp bij het oplossen van specifieke zorgvragen. De deskundige die wordt ingeschakeld is een onafhankelijke expert. Vaak gaat het om een team van deskundigen. Kenmerkend voor consultatie is dat deze tijdelijk en aanvullend is. De verantwoordelijkheid voor de zorg wordt niet overgenomen. De betrokken zorginstelling of zorgprofessionals blijven zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening. Onze deskundigen geven advies aan zorgprofessionals en bespreken dat met de betrokken partijen.

Consultatie
Kan ik als ouder een consultatie aanvragen bij het CCE?

Ja, zowel cliënten, ouders als wettelijk vertegenwoordigers en zorgprofessionals, kunnen een beroep doen op het CCE. Wel moet er sprake zijn van een complexe zorgvraag; een vastgelopen situatie waarbij sprake is van ernstig probleemgedrag in combinatie met een of meer aandoeningen of beperkingen.

Verder geldt als voorwaarde dat er professionele zorgverleners zijn betrokken bij de cliënt, bijvoorbeeld een gedragsdeskundige of een gespecialiseerd medicus. Wilt u iemand aanmelden bij het CCE? Doe dat dan bij voorkeur in samenspraak met de betrokken zorgorganisatie of -professionals.

Wat is een complexe zorgvraag?

Mensen die langdurig zorg nodig hebben en probleemgedrag hebben, komen soms in een situatie waarin de kwaliteit van bestaan ernstig onder druk staat. Als de betrokken zorgprofessionals niet meer weten hoe ze dat op kunnen lossen, is er sprake van een complexe zorgvraag. Ook ouders/verwanten kunnen in dat geval een consultatie aanvragen bij het CCE. Het CCE biedt zelf geen zorg of behandeling, maar kan de betrokken zorgprofessionals inhoudelijk adviseren en ondersteunen om tot oplossingen te komen die de kwaliteit van bestaan verbeteren.
Wanneer de situatie zo is vastgelopen dat er geen zorgprofessionals meer betrokken zijn, zal het CCE zich inspannen om die weer in te schakelen.

Hoe gaat een consultatie in zijn werk?

Een coördinator van het CCE behandelt uw aanvraag. Om een goed beeld te krijgen van de reden voor consultatie, maakt de coördinator een afspraak voor een eerste gesprek. Hieraan nemen de cliënt en/of zijn/haar ouders en/of de betrokken zorgprofessionals deel.

Samen bespreken zij wat er aan de hand is en welke deskundigheid nodig is. De coördinator schakelt vervolgens een of meer consulenten in. Dit kan bijvoorbeeld een orthopedagoog, arts, psychiater en/of een gespecialiseerd verpleegkundige zijn. De coördinator bewaakt de voortgang van het consultatietraject. De consulenten analyseren de vastgelopen situatie en geven advies aan de zorgprofessionals om de situatie te verbeteren.

De betrokken professionals zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze adviezen. In sommige gevallen begeleidt het CCE de uitvoering van de adviezen. Dit gebeurt door een 'casemanager'. Dat is een expert die niet aan de betrokken instelling is verbonden en tijdelijk en aanvullend ondersteuning biedt.

Hoe lang duurt een consultatie?

Een consultatie begint met de aanmelding en wordt afgesloten met een eindgesprek. De duur van een consultatietraject is afhankelijk van de aard van de vraagstelling en kan sterk variëren. Het consultatietraject bij een second opinion (tweede mening) duurt gemiddeld drie maanden. Bij een uitgebreide consultatie met aansluitend uitvoering van adviezen kan het hele traject een jaar duren.

Wat kost een consultatie?

Voor de cliënt, ouders/verzorgers en betrokken zorgprofessionals is een consultatie van het CCE gratis. Het CCE wordt bekostigd door een instellingssubsidie van het ministerie van VWS.  

Kan het CCE ook zorgen voor extra financiële middelen?

Ja, bij uitvoering van een door de CCE-consulent geadviseerd plan kunnen via het CCE extra financiële middelen aangevraagd worden. Er wordt dan een plan van aanpak opgesteld. Dit geldt vooralsnog alleen voor cliënten met een verstandelijke beperking.

Kan ik met een PGB een consultatie bij het CCE aanvragen?

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u een consultatie bij het CCE aanvragen. Voorwaarde is dat er een zorgplan is en dat de zorg geleverd wordt door gekwalificeerde zorgprofessionals. Deze zorgprofessionals zijn geregistreerd in het BIG-register en staan garant voor het opnemen van de CCE-adviezen in het zorgplan. Bij een consultatie zijn alle partijen betrokken. Het advies van het CCE is gericht op de zorgprofessionals.

Meerzorgadvies & Audits
Wat is Meerzorgadvies?

Het CCE brengt vanuit een onafhankelijke positie advies uit aan de zorgaanbieder over de zorginhoudelijke aspecten van de aanvraag meerzorg. Het CCE adviseert over de aanvragen op basis van de aangeleverde rapportage, een bezoek aan de cliënt en een gesprek met de betrokken professionals. Een positief en geldig advies van het CCE is een voorwaarde voor de toekenning van de toeslag. Het zorgkantoor besluit of een aanvraag voor meerzorg gehonoreerd of afgewezen wordt.

Hoe lang geldt een positief advies?

Aan elk advies wordt een geldigheidsduur verbonden van maximaal drie jaar. In de praktijk wordt een advies meestal voor één of twee jaar afgegeven. Deze periodes zijn overzichtelijk en maken het mogelijk om na te gaan wat de meerzorg bijdraagt aan het behalen van gestelde doelen en perspectief.

Wat kost een Meerzorgadvies?

Een Meerzorgadvies in het kader van de regeling 'Meerzorg' van de Nederlandse Zorgautoriteit kost de zorginstelling € 1.210,- (prijspeil 2018). Het CCE gebruikt dit geld om de advisering te bekostigen.

Wat is de beleidsregel meerzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit?

Deze beleidsregel meerzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regelt de financiering van de zorg voor cliënten met een zeer grote, extreme behoefte aan zorg. Onder bepaalde voorwaarden kan het zorgkantoor meerzorg toekennen voor een specifieke cliënt.

Is er een indieningstermijn?

Het CCE hanteert voor Meerzorgadvies geen indieningstermijn. 

Is er een mogelijkheid tot bezwaar?

Wanneer u het niet eens bent met het besluit van het zorgkantoor over uw aanvraag, kunt u bij het zorgkantoor bezwaar indienen. Het zorgkantoor bepaalt dan of het CCE om een heroverweging wordt gevraagd.

Zie voor de bezwaarprocedure het ‘protocol uitvoering’.

Expertise
Wat houdt expertise in?

Bij het CCE kunt u terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. De kennis en ervaring die we opdoen in consultaties gebruiken we om deze expertise verder te ontwikkelen en te delen met anderen. We verspreiden deze op verschillende manieren zodat andere zorgprofessionals daarvan gebruik kunnen maken bij hun cliënten. Het CCE hoopt daarmee nieuwe vastgelopen situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe verspreidt het CCE expertise?

Expertise die we opdoen tijdens consultaties delen we met zorgprofessionals in het werkveld. Dat doen we op veel verschillende manieren. Denk aan scholingsactiviteiten, online kennisproducten, publicaties, congressen en studiemiddagen.