Waar het CCE voor staat

Bij het CCE kun je terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking. Zij hebben langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig.


Het CCE richt zich op de meest complexe zorgvragen, waarbij zorgprofessionals vastlopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat. Met onze expertise kunnen professionals en zorgorganisaties probleemgedrag beter begrijpen en voorkomen.

 

Wat doet het CCE

Het werk van het CCE bestaat voor een belangrijk deel uit consultaties.

Deze vormen de bron voor alle andere activiteiten:

 

 

Het CCE doet dit met inzet van een goed ontwikkeld netwerk van consulenten en casemanagers. We werken vanuit een onafhankelijke positie en zijn 'meervoudig partijdig'.

 

Consultatie

Als zorgprofessionals handelingsverlegen zijn, kunnen zij bij het CCE een consultatie aanvragen. De cliënt zelf, familie of vertegenwoordigers kunnen dat ook doen. Een consultatie is kosteloos. Het CCE neemt de zorg niet over, maar is tijdelijk betrokken als onafhankelijk adviseur van zorgprofessionals. Ons werk is aanvullend op en ondersteunend aan de bestaande zorg.


Voor iedere situatie zetten wij deskundigheid op maat in. Daarbij doen wij een beroep op ons netwerk van consulenten. Onze consulenten gaan met zorgprofessionals op zoek naar mogelijkheden om het probleemgedrag te beperken en te voorkomen en de situatie van de cliënt te verbeteren. Met alle betrokkenen kijken we breed naar het probleemgedrag van de cliënt in zijn context. De wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving is vaak bepalend voor het ontstaan en blijven bestaan van probleemgedrag.

 

De betrokkenheid van het CCE eindigt in principe als zorgprofessionals weer voldoende mogelijkheden hebben om zelf de kwaliteit van bestaan van de cliënt te verbeteren of op peil te houden. Kwaliteit van bestaan staat voor zoveel mogelijk autonomie, ontwikkelingsmogelijkheden en een goede sociale omgeving die past bij wat de cliënt aankan.

 

Wij betrekken ook altijd familie of naasten bij het traject.

 

Meer over consultaties

 

Signaleren en feedback geven

Op basis van de kennis en ervaring die we opdoen bij consultaties en meerzorgadvies, geven we feedback aan zorgaanbieders. Het gaat dan bijvoorbeeld over randvoorwaarden voor het organiseren van complexe zorg. De opgedane kennis en ervaring vertalen we naar signalen voor zorgkantoren en beleidsmakers, bijvoorbeeld als we hiaten in de zorg zien. Het CCE denkt mee over oplossingen met verschillende partijen. We gaan in gesprek met branche- en beroepsorganisaties, als de praktijk daartoe aanleiding geeft.

 

Meer over signaleren en feedback

 

Kennis delen en ontwikkelen

Het opbouwen en verspreiden van expertise over ernstig probleemgedrag is een belangrijke taak van het CCE. De inzichten en ervaringen uit consultaties en meerzorgadvies gebruiken we om expertise verder te ontwikkelen en over te dragen aan professionals in de langdurige zorg.

 

Zo komt kennis uit de praktijk ten goede aan veel meer cliënten. En kunnen we er voor zorgen dat zorgprofessionals minder handelingsverlegen zijn. We dragen onze kennis op veel verschillende manieren over. Denk aan handreikingen, lesmodules, bijeenkomsten, gastcolleges, online expertiseproducten, etc. De nadruk ligt op het formuleren, delen en – met anderen – ontwikkelen van goede praktijkvoorbeelden (‘good practices’).


Het CCE zet de eigen ervaring en expertise ook in voor onderzoek, advies, scholing en training in opdracht van instellingen of andere partijen. Deze diensten ontwikkelen we op maat en zijn specifiek gericht op (het voorkomen van) ernstig probleemgedrag en handelingsverlegenheid.

 

Meer over expertise

 

Onafhankelijk expertoordeel

Het CCE is er ook voor het geven van een onafhankelijk expertoordeel, in de vorm van een meerzorgadvies of audit. In de gehandicaptenzorg geven wij advies over aanvragen voor de regeling meerzorg die zorgkantoren uitvoeren. Deze regeling is er voor cliënten die meer zorg nodig hebben dan opgenomen in hun zorgzwaartepakket (ZZP). Wij brengen advies uit aan zorgaanbieders over de zorginhoudelijke aspecten van de aanvraag.


Meer over meerzorgadvies en audits

 

Wat vindt het CCE belangrijk

Deskundig

Voor expertise over ernstig probleemgedrag kun je bij het CCE terecht. Onze consulenten en casemanagers hebben specifieke kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van probleemgedrag. Het goed onderbouwen en verantwoorden van het eigen professionele handelen vinden wij belangrijk. Een aantal leidende principes geeft richting aan de manier waarop we ons werk doen. Deze zijn van toepassing op alle CCE-activiteiten en vormen een gezamenlijk uitgangspunt voor ons handelen.

 

Onafhankelijk

Het CCE denkt vanuit een onafhankelijke positie mee met de zorgprofessional en zoekt buiten de kaders naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen voor de cliënt. Wij zijn ‘meervoudig partijdig’ en zijn er dus voor alle betrokken partijen. We nemen de zorg niet over, maar zijn tijdelijk en aanvullend betrokken bij zorgprofessionals. Wij rusten zorgprofessionals toe en versterken hen zodat zij weer zelf verder kunnen met de cliënt.

 

Betrokken

Goede, open relaties, afstemming en samenwerking met anderen zijn belangrijk voor het CCE. Bij een consultatie vragen wij om een nauwe betrokkenheid van de zorgprofessional, de cliënt en zijn familie. Wij brengen partijen om de tafel en werken nauw samen met zorgaanbieders en branches, cliëntenorganisaties, zorgkantoren, inspectie, beleidsmakers en kennisinstituten. We hechten aan opmerkzaamheid, vasthoudendheid en daadkracht, met respect voor alle betrokkenen.

 

Meer lezen