Signalering en feedback

Op basis van de kennis en ervaring die het CCE opdoet bij consultaties en toetsingen, geven we feedback aan zorgaanbieders. Het gaat dan bijvoorbeeld over randvoorwaarden voor het organiseren van complexe zorg.

 

Als bij een zorgaanbieder een aantal consultaties heeft plaatsgevonden, bespreekt het CCE de opgedane ervaringen en inzichten met de bestuurder of directeur. Deze feedbackgesprekken zijn gericht op leerpunten uit de consultaties: hoe de instelling de zorg kan verbeteren en het CCE de aanpak bij consultaties. Van beide kanten wordt deze uitwisseling van bevindingen als waardevol ervaren. 


De opgedane kennis en ervaring vertalen we naar signalen voor zorgkantoren en beleidsmakers, bijvoorbeeld als we hiaten in de zorg zien. Het CCE denkt mee over oplossingen met verschillende partijen. We gaan in gesprek met branche- en beroepsorganisaties, als de praktijk daartoe aanleiding geeft.

 

Voorbeelden

In de Gehandicaptenzorg komen in de gesprekken de volgende aandachtspunten voor de zorgaanbieders aan de orde:

 • afstemming tussen de organisatieonderdelen voor wonen, dagbesteding, ODC en ambulante begeleiding, met als uitgangspunt '1 kind, 1 plan’, onafhankelijk wie vanuit de organisatie met het kind of het gezin werkt;
 • ook bij agressie en probleemgedrag de dialoog met ouders/verwanten in stand houden door hen mee te nemen in de ervaren problematiek en hen hierin zo nodig te ondersteunen;
 • een visie ontwikkelen op samenwerking met de cliëntvertegenwoordigers en de medewerkers toerusten om hier invulling aan te geven;
 • helderheid scheppen over positionering, rol en verantwoordelijkheden van de gedragskundige en de teamleider;
 • zeker bij complex en problematisch gedrag interdisciplinair werken;
 • in de zorgplannen samenhang aanbrengen tussen een grondige beeldvorming, de gewenste attitude, interventies en het perspectief voor de cliënt.


In de Ouderenzorg houden we de feedbackgesprekken met managers en specialisten ouderengeneeskunde.


Aandachtspunten voor de zorgaanbieders die uit de consultaties voortkomen:

 • als instelling een visie ontwikkelen op hoe probleemgedrag ontstaat en in stand blijft;
 • interdisciplinaire samenwerking;
 • ondersteuning van de medewerkers, door de verzorgenden en begeleiders toe te rusten met scholing en door kwalitatief leiderschap van de teamcoördinatoren;
 • voortzetting van het consultatietraject bij overlijden van de cliënt, gericht op leren en op preventie van herhaling bij een andere cliënt. 

 

Bij het uitspreken van de wederzijdse verwachtingen geven instellingen aan dat het CCE bij een consultatie veel inspanningen vraagt van de organisatie en benadrukken zij het belang van snelheid in het consultatieproces.

 

In de feedbackgesprekken binnen de Geestelijke gezondheidszorg is de insteek nadrukkelijk het delen van kennis.


Aandachtspunten uit de consultaties:

 • het belang van het tijdig inschakelen van het CCE, voordat het water aan de lippen staat of voordat formeel moet worden opgeschaald;
 • het onderkennen van een stoornis in het autismespectrum in de psychiatrie, omdat deze diagnose vaak de sleutel vormt voor effectieve interventies;
 • de erkenning dat het team zelf ook deel uitmaakt van de context die van invloed is op probleemgedrag.

 

In de feedbackgesprekken met de bestuurders is ook stilgestaan bij de effecten van de consultaties. Enkele punten die de consultaties in alle sectoren opleveren:

 • minder handelingsverlegenheid van de professionals: door het bespreken van de uitgebreide beeldvorming en de bijbehorende consequenties voor  de begeleiding groeit de handelingsbekwaamheid van de teams;
 • afnemend probleemgedrag bij de cliënten;
 • meer kwaliteit van leven van de cliënt of een groep van cliënten;
 • een verfijnde beeldvorming van de cliënt en aanpassing van de begeleidingsstijl hierop;
 • meer herkenning van de invloed van de betrokkenheid van ouders/verwanten en meer gerichtheid op passende samenwerking.