Veel gestelde vragen

CCE
Hoe is het CCE ontstaan?

Eind jaren tachtig stond er een foto in de krant die grote maatschappelijke beroering veroorzaakte. De foto was van Jolanda Venema, een verstandelijk beperkte jonge vrouw. Ze was vastgeketend omdat niemand meer wist hoe om te gaan met haar extreme probleemgedrag. Naar aanleiding hiervan riep de overheid in 1989 Consulententeams in het leven. Deze teams hadden tot taak om instellingen voor mensen met de verstandelijke beperking te adviseren over en te ondersteunen bij de zorg voor cliënten met ernstig probleemgedrag. Uit deze Consulententeams is het CCE ontstaan.

 

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is sinds 2003 de nieuwe naam voor deze Consulententeams. De naamsverandering is niet zonder reden. Naast consultatie (raadpleging) richt het CCE zich ook op het bundelen en delen van expertise (kennis). Beide taken gaan hand in hand. Het zijn immers de vragen uit de zorgpraktijk die de aanzet geven tot het ontwikkelen van nieuwe kennis. Het CCE deelt op zijn beurt deze nieuw ontwikkelde kennis met zorgprofessionals in het werkveld.

In welke zorgsectoren is het CCE actief?

Het CCE is actief in alle sectoren van langdurige zorg. De dienstverlening is gericht op complexe zorgvragen met ernstig probleemgedrag in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), de jeugdhulp en het speciaal onderwijs. 

Voor wie is het CCE er?

Het CCE richt zich op mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben. We zijn actief voor cliënten in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleging, verzorging en thuiszorg. Daarnaast doen ook mensen in het speciaal onderwijs en de jeugdhulp een beroep op het CCE. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel, een ernstige meervoudige beperking, psychiatrische of gedragsproblemen. Er is vaak sprake van meerdere problemen of aandoeningen tegelijkertijd in combinatie met ernstig probleemgedrag. Voor het CCE is het niet van belang wie de zorg voor de betrokken cliënt financiert. We zijn er voor mensen met een blijvende stoornis of beperking, onafhankelijk van waar zij verblijven of wie de zorg verleent.

Wat is de meerwaarde van het CCE voor de zorg?
  • Het CCE komt in actie als reguliere zorgprofessionals alles al geprobeerd hebben en geen handelingsperspectief meer zien. We zijn er voor mensen van wie de kwaliteit van bestaan ernstig onder druk staat;
  • Het CCE kan snel kennis en ervaring mobiliseren uit het hele land via een veelzijdig en uitgebreid netwerk van deskundigen;
  • Het CCE komt naar de cliënt en de zorgprofessional toe en is tijdelijk en aanvullend betrokken totdat er nieuw perspectief is en de zorgprofessionals weer zelf verder kunnen met de zorgverlening;
  • Het CCE heeft een brede blik en expertise in alle sectoren van langdurige zorg.
  • Via het CCE kunnen financiële middelen aangevraagd worden voor de uitvoering van adviezen;
  • Het CCE signaleert knelpunten in de zorg en brengt die onder de aandacht bij het ministerie van VWS.
Wat betekent consultatie precies?

Consultatie betekent letterlijk 'raadpleging'. De consultatievrager raadpleegt een deskundige (consulent of casemanager) voor hulp bij het oplossen van specifieke zorgvragen. De deskundige die wordt ingeschakeld is een onafhankelijke expert. Vaak gaat het om een team van deskundigen. Kenmerkend voor consultatie is dat deze tijdelijk en aanvullend is. De verantwoordelijkheid voor de zorg wordt niet overgenomen. De betrokken zorginstelling of zorgprofessionals blijven zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening. Onze deskundigen geven advies aan zorgprofessionals en bespreken dat met de betrokken partijen.

Consultatie
Kan ik als ouder een consultatie aanvragen bij het CCE?

Ja, zowel cliënten, ouders als wettelijk vertegenwoordigers en zorgprofessionals, kunnen een beroep doen op het CCE. Wel moet er sprake zijn van een complexe zorgvraag; een vastgelopen situatie waarbij sprake is van ernstig probleemgedrag in combinatie met een of meer aandoeningen of beperkingen.

Verder geldt als voorwaarde dat er professionele zorgverleners zijn betrokken bij de cliënt, bijvoorbeeld een gedragsdeskundige of een gespecialiseerd medicus. Wil je iemand aanmelden bij het CCE? Doe dat dan bij voorkeur in samenspraak met de betrokken zorgorganisatie of -professionals.

Wat is een complexe zorgvraag?

Mensen die langdurig zorg nodig hebben en probleemgedrag hebben, komen soms in een situatie waarin de kwaliteit van bestaan ernstig onder druk staat. Als de betrokken zorgprofessionals niet meer weten hoe ze dat op kunnen lossen, is er sprake van een complexe zorgvraag. Ook ouders/verwanten kunnen in dat geval een consultatie aanvragen bij het CCE. Het CCE biedt zelf geen zorg of behandeling, maar kan de betrokken zorgprofessionals inhoudelijk adviseren en ondersteunen om tot oplossingen te komen die de kwaliteit van bestaan verbeteren.
Wanneer de situatie zo is vastgelopen dat er geen zorgprofessionals meer betrokken zijn, zal het CCE zich inspannen om die weer in te schakelen.

Hoe gaat een consultatie in zijn werk?

Een coördinator van het CCE behandelt uw aanvraag. Om een goed beeld te krijgen van de reden voor consultatie, maakt de coördinator een afspraak voor een eerste gesprek. Hieraan nemen de cliënt en/of zijn/haar ouders en/of de betrokken zorgprofessionals deel.

Samen bespreken zij wat er aan de hand is en welke deskundigheid nodig is. De coördinator schakelt vervolgens een of meer consulenten in. Dit kan bijvoorbeeld een orthopedagoog, arts, psychiater en/of een gespecialiseerd verpleegkundige zijn. De coördinator bewaakt de voortgang van het consultatietraject. De consulenten analyseren de vastgelopen situatie en geven advies aan de zorgprofessionals om de situatie te verbeteren.

De betrokken professionals zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze adviezen. In sommige gevallen begeleidt het CCE de uitvoering van de adviezen. Dit gebeurt door een 'casemanager'. Dat is een expert die niet aan de betrokken instelling is verbonden en tijdelijk en aanvullend ondersteuning biedt.

Hoe lang duurt een consultatie?

Een consultatie begint met de aanmelding en wordt afgesloten met een eindgesprek. De duur van een consultatietraject is afhankelijk van de aard van de vraagstelling en kan sterk variëren. Het consultatietraject bij een second opinion (tweede mening) duurt gemiddeld drie maanden. Bij een uitgebreide consultatie met aansluitend uitvoering van adviezen kan het hele traject een jaar duren.

Wat kost een consultatie?

Voor de cliënt, ouders/verzorgers en betrokken zorgprofessionals is een consultatie van het CCE gratis. Het CCE wordt bekostigd door een instellingssubsidie van het ministerie van VWS.  

Kan ik met een PGB een consultatie bij het CCE aanvragen?

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kun je een consultatie bij het CCE aanvragen. Voorwaarde is dat er een zorgplan is en dat de zorg geleverd wordt door gekwalificeerde zorgprofessionals. Deze zorgprofessionals zijn geregistreerd in het BIG-register en staan garant voor het opnemen van de CCE-adviezen in het zorgplan. Bij een consultatie zijn alle partijen betrokken. Het advies van het CCE is gericht op de zorgprofessionals.

Meerzorg en audits
Wat is Meerzorg?

Soms biedt het best passende zorgprofiel voor een cliënt te weinig mogelijkheden om de extra zorg te krijgen die noodzakelijk is. Dan biedt de regeling ‘Meerzorg’ binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) uitkomst. Deze regeling maakt het mogelijk om tijdelijk aanvullende zorg te financieren voor cliënten die deze nodig hebben.

Voor wie is Meerzorg?

Meerzorg is bestemd voor cliënten in de langdurige zorg met een extreme zorgbehoefte, zoals bij fors en aanhoudend probleemgedrag en/of ernstige somatische problematiek, waarvoor de beschikbare zorg uit het zorgprofiel niet toereikend is.

Wat is het traject dat een Meerzorg-aanvraag doorloopt?

Een zorgaanbieder vraagt Meerzorg aan namens de cliënt bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt deze aanvraag. Na de toekenning spreekt het zorgkantoor met de zorgaanbieder af bij welke (groepen) cliënten met probleemgedrag het CCE ingezet wordt voor een ontwikkelgesprek.

Wat is de rol van CCE bij Meerzorg?

De beoordeling van Meerzorg-aanvragen gebeurt door de zorgkantoren. Zij beslissen over de toekenning, budget en looptijd. Wanneer Meerzorg wordt toegekend en er is sprake van probleemgedrag, schakelt het zorgkantoor bij een deel van de cliënten het CCE in voor een ontwikkelgesprek, bestaande uit twee dagdelen. Het CCE werkt vanuit zijn expertise rondom probleemgedrag in deze ontwikkelgesprekken samen met de zorgaanbieder, (verwanten van) cliënten en eventueel het zorgkantoor, aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de betreffende cliënten.

Wat is een Meerzorgdialoog?

Een Meerzorgdialoog vindt plaats tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder die Meerzorg levert, op initiatief van het zorgkantoor. Op verzoek van één van deze partijen kan het CCE aansluiten bij de dialoog. Handvat voor het gesprek is het vooraf ingediende Meerzorgplan. In de dialoog wordt gesproken over de verdere verbetering van kwaliteit van zorg voor de groep cliënten met Meerzorg in relatie tot de extra aangevraagde middelen. Tevens wordt besproken voor welke (groepen) cliënten een ontwikkelgesprek plaats moet vinden.

Wat zijn ontwikkelgesprekken?

Een ontwikkelgesprek vindt plaats na de Meerzorgdialoog. Deze gesprekken zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, en daarmee de kwaliteit van bestaan van cliënten. Deelnemers zijn de cliënt of zijn verwanten, de betrokken zorgprofessionals, en twee deskundigen van het CCE. Optioneel sluit het zorgkantoor of een collega-zorgaanbieder aan. Vanuit een gezamenlijk geformuleerd perspectief worden doelen gesteld en gekeken hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Het is overigens ook mogelijk dat een bepaald thema centraal staat in deze gesprekken. Eén ontwikkelgesprek beslaat twee dagdelen en worden binnen enkele maanden tot een jaar gevoerd. De kosten voor één ontwikkelgesprek bedragen 2600 euro. Dit bedrag wordt door de zorgaanbieder betaald.

Kan ik individuele Meerzorg aanvragen?

Alleen in incidentele gevallen is het nog mogelijk om individuele Meerzorg aan te vragen. Neem hiervoor contact op met het zorgkantoor.

Hoe vraag ik Meerzorg voor thuiswonende cliënten aan?

Als het een cliënt met een VPT betreft is de route hetzelfde als bij cliënten die bij een aanbieder wonen. Indien het een cliënt met een PGB of een MPT betreft neemt dan contact op met het zorgkantoor voor de juiste route en formulieren.

Wie controleert de inzet van Meerzorg?

Het zorgkantoor controleert steekproefsgewijs of het extra budget voor Meerzorg doelmatig en rechtmatig besteed wordt.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit over Meerzorg?

U kunt tegen het besluit over de aanvraag Meerzorg door het zorgkantoor bezwaar maken bij het betreffende zorgkantoor. Neem met hen contact op voor de bezwaarprocedure.

Waar kan ik terecht met een klacht over Meerzorg?

Bij een klacht kunt u (vooralsnog) contact opnemen met het landelijk bureau van het CCE voor toelichting op de klachtenregeling.

Expertise
Wat houdt expertise in?

Bij het CCE kunt u terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. De kennis en ervaring die we opdoen in consultaties gebruiken we om deze expertise verder te ontwikkelen en te delen met anderen. We wisselen en deze op verschillende manieren uit zodat andere zorgprofessionals daarvan gebruik kunnen maken bij hun cliënten. Het CCE hoopt daarmee nieuwe vastgelopen situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe deelt het CCE expertise?

Expertise die we opdoen tijdens consultaties delen we met zorgprofessionals in het werkveld. Dat doen we op veel verschillende manieren. Denk aan scholingsactiviteiten, online kennisproducten, publicaties, congressen en studiemiddagen.